Рус Укр
р о з р а б о т к а  и  п р о и з в о д с т в о   к о м п л е к с н ы х   м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й

ЗВІТ про проведення реєстраційних випробувань комплексного добрива "Біофора"ЗВІТ

про виконання науково-технічної роботи “Проведення державних

реєстраційних випробувань комплексного добрива “Біофора”

1.Місце проведення випробувань – лабораторія сортових технологій, зав.лабораторії В.І.Русанов (озима пшениця), відділ агроекології, зав.відділу О.І.Шевченко (пшениця яра), відділ насінництва, зав.відділу В.П.Кавунець (ячмінь ярий) Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла, у Миронівському районі Київської обл. Випробування були проведені співробітниками відділу фізіології і біохімії рослин зав.відділу Г.В.Мазільніков, Миронівського інституту пшениці їм.В.М.Ремесла

2.Досліджуваний препарат комплексне добриво “Біофора” представлений для досліджень ЗАТ “Інститутом системних інновацій “Салюс”.

3.Культура - озима пшениця Миронівська 65, пшениця яра Колективна 3, Ізольда, ячмінь ярий Цезар.

4.Тип грунту - чорнозем. Механічний склад ґрунту - легко суглинковий, типовий малогумусовий. Вміст гумусу 3,5-4%, рН ґрунту 5,7. Дослідні ділянки мають ґрунт з товщиною гумусового шару 38-40 см.

5.Попередник озимої пшениці - горох. Фон живлення - NРК по 40 кг/га д.р. Норма висіву - 5 млн.зерен на 1 га. Попередник пшениці ярої - стерневий. Фон живлення - NРК по 16 кг/га д.р. Норма висіву - 6 млн./га схожих насінин. Попередник ячменю ярого - стерневий. Фон живлення - по 100 кг ф.в. нітроамофоски. Норма висіву — 5 млн.зерен на 1 га.

6.На дослідних ділянках були проведені агротехнічні міроприємства: оранка грунту у VIII місяці 2003 р., сівба - 15.09.2003 р. (озима пшениця), весняне підживлення N30 на д.п,- сівба 2-6.04.2004 р. (пшениця яра), підживлення N30 на д.р. в кінці III е.о.; сівба 16.04.2004 р. (ячмінь ярий), підживлення N30 на д.р.

7.Вид досліджень - польовий, дрібноділяночний дослід посівна площа 10 м2 у 5 разовому повторенні.

8.Схема досліду представлена у таблиці 1.

Таблиця 1.

 

 

Варіанти

досліду

Норма

витрат

препарату,

кг/га

Період

обробки

рослин

Кратність

обробки

Очікуваний

ефект

1

Контроль

 

 

 

 

2

Комплексне добриво “Біофора”, порошок, розчин ЗАТ “Інститут системних інновацій “Салюс”, Україна

1-2 кг/т (у вигляді 0,25% водного розчину)

1 -2 кг/т насіння

Насіння, VІ-Х етапи органогенезу по Куперман

1

Оптимізація ростових процесів  початку вегетації, підвищення урожаю озимої пшениці, пшениці ярої, ячменю ярого 

9.Спосіб застосування - обробка насіння.

10.Норма витрат - 1-2 кг/т. Норма витрат рідини - 10-20 л/т

11.Спосіб застосування — обприскування з допомогою ранцевого обприскувача.

12.Норма витрат робочої рідини - 250 л/га

13.Облік маси та кондицій урожаю проведені по пшениці ярій 19-20.07.2004 р., по пшениці озимій та ячменю ярому 23.08.2004 р.

 

Вступ

Агрокліматична характеристика регіону. 

Поля Миронівського науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці загальною площею більше як 2100 га розташовані в південно-східній частині Київської області між водоймищами рік Рось і Росава.

Рельєф місцевості - це широко-хвилясте, достатньо підвищене плато (151 м над рівнем моря), так званого Дніпровсько-Канєвського язика, розмежованого з півдня на північний схід і північний захід глибокими балками, які утворюють ряд невеликих притоків річки Росави. Мікрорельєф території являє собою неглибокі зниження блюдцеподїбної чи-то продовженої форми площею 0,2-1,0 га.          

Грунтові води залягають на глибині 50-60 м від поверхні грунту. Ґрунтовий покрив представлений потужним мало гумусовим крупнопилувато-легкосуглинковим і піщано-легкосуглинковим слабовилугованим та вилугованим черноземами на світло-палевому лесі. Потужність гумусового горизонту складає 38-40 см. Карбонати залягають на глибині 45-65 см.

Порівняно легкий механічний склад грунту сприяє обробітку та водопроникності, доброму повітряному і тепловому режиму. Проте, ці грунти здатні запливати під час сильних опадів, утворювати кірку, але вони багаті на елементи зольного споживання і мають слабокислотний близький до нейтральної реакції ґрунтовий розчин, що сприяє вирощуванню озимої пшениці.

Клімат помірно континентальний. Середньорічна температура повітря складає 7°С, але в деякі роки спостерігаються значні відхилення. Миронівська агрометеорологічна станція імені В.Ф.Старченка, що розташована на території інституту такі відхилення реєструвала у 1949, 1951, 1957, 1960, 1961, 1962 і 1966 рр., коли середньорічні температури були 8,0- 8.6°С та в 1945, 1954, 1956, 1965 і 1969 рр. - 6,0-6,6°С. Найтепліший місяць року — липень, найхолодніший — січень. Середньобагаторічна температура липня - +20,1 °С, а січня - -6,1 °С. Межі коливань середньомісячної температури липня - +18,2...+23,4°С, а січня - -1,0...-15,4°С. Максимальна температура повітря влітку іноді була +39,0°С (1936,1947 рр.), а взимку спостерігаються морози до -36,0°С.

Умови зволоження місцевості, де розташовано інститут, надто нестійкі. В окремі періоди року зволоження коливається від явно недостатнього до надлишкового. Середньорічна кількість атмосферних опадів, починаючи з 1914 року складає 489 мм. А за останні 15 років - 533 мм. Більша частина опадів - 65-70% - випадає в теплу пору року (квітень- вересень), коли переважають вологі вітри західного напрямку.

Такий стан погодних умов цього регіону часто викликає нестабільність формування продуктивності пшениці, ячменю та ін. по роках.

 

Матеріали і методики.

 У 2003/04 рр. проводили випробування комплексного добрива “Біофора” Інституту системних інновацій “Салюс”, згідно загальних методик по випробуванню хімічних препаратів:

  1. Баталова Т.С. и др. Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур. ВНИИЗР. М. 1985 г.
  2. Верещагин Л.Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур. Юнивест. Маркетинг. Киев. 2001 г.
  3. Методики випробування і застосування пестицидів. Офіційне видання Київ, Світ, 2001 р.
  4. Методика державного випробування сільськогосподарських культур.- К., 2000.- Вип.1.- 100 с.
  5. Казаков Є.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.- Київ: Фітоцентр, 2000.- 272 с.
  6. М.Дж.Робетс и др. Измерение биомассы растений и чистая (нетто) продуктивность. В кн.: Фотосинтез и продуктивность. Методы определения.-М.: Агропромиздат. 1989.-С.23.

 

Дослід з випробування препарату було закладено на посівах озимої пшениці сорту Миронівська 65 лабораторії сортових технологій МІП.

На пшениці ярій дослід було закладено у відділі агроекології МІП на сортах Колективна 3 і Ізольда.

На ячменю ярому дослід було закладено на посівпах сорту Цезар у відділі насінництва МІП.

Оцінка урожайності проводилася методом облікових ділянок та шляхом прямого комбайнування “Сампо 500” з наступним зважуванням згідно методики державного випробування.

 

Експериментальна частина.

 В 2003/04 рр. на озимій пшениці вивчали ефективність дії препарату “Біофора”. З цією метою у лабораторії сортових технологій обробляли насіння сорту Миронівська 65, норма витрат препарату була із розрахунку 1 кг/т насіння. Посів обробленого насіння проводили 5.09.03 р. на 20 ділянках сівалкою СН-16.

Обробку насіння та рослин сортів озимої пшениці Миронівська 65, ярої пшениці Колективна 3, Ізольда і насіння ячменю ярого Цезар проводили препаратом “Біофора”. Витрати розчину складали 250 л/га. Обробку рослин проводили за допомогою ранцевого обприскувача.

Облік урожаю проводили методом облікових ділянок і прямого комбайнування.

 

Показники врожайності ярого ячменю

 при обробці насіння перед посівом добривом “Біофора”

Урожай 2004 р.

Показники

Одн. виміру

Контроль

Обробка

Загальне кущіння

шт.

2,2

2,5

Продуктивне кущіння

шт.

2,2

2,5

Висота рослин

см.

57,5

60,9

Кількість колосків в колосі

шт..

18,0

19,2

Урожайність

ц/га

62,9

68,0

 

Показники врожайності озимої пшениці Миронівська 67

 при обробці насіння добривом “Біофора”

 Урожай 2004 р.

Показники

Одн. виміру

Контроль

Обробка

Кількістьколосків

шт./м2

554

726

Маса 1000 зерен

г.

49,5

47,1

Урожайність

ц/га

75

81

  

 

Показники урожайності ярої пшениці Миронівська рання

 при обробці насіння добривом “Біофора” урожай 2004 р. 

Показники

Одн. виміру

Контроль

і

Обробка

Кількість колосків

шт./м

525

562

Маса 1000 зерен

г.

41

39

Урожайність

ц/га

25,3

31.8

 Препарат “Біофора” розроблено для регуляції оптимізації ростових процесів на початку вегетації.

При випробуванні були отримані слідуючи дані:

1. обробка насіння озимої пшениці комплексним добривом “Біофора” дала прибавку урожаю озимої пшениці в межах 3-5 ц/га при урожаї контролю 55,4 ц/га;
2. обробка посівів озимої пшениці по вегетації комплексним добривом “Біофора” показала прибавку на рівні 1-2 ц/га при урожаї контролю 55,4 ц/га;
3. обробка насіння пшениці ярої комплексним добривом “Біофора” дала прибавку урожаю пшениці ярої в межах 3-5 ц/га при урожаї контролю 25 ц/га;
4. обробка посівів пшениці ярої по вегетації комплексним добривом “Біофора” показала прибавку на рівні 1 ц/га при урожаї контролю 25 ц/га;
5. обробка насіння ячменю ярого комплексним добривом “Біофора” дала прибавку урожаю ячменю ярого в межах 6-9 ц/га при урожаї контролю 36 ц/га.

Рекомендації в Держкомісію

1. Обробка насіння озимої пшениці комплексним добривом “Біофора” підвищує урожайність посівів на 3-5 ц/га
2. Обробка рослин озимої пшениці по вегетації комплексним добривом “Біофора” підвищує урожайність посівів озимої пшениці на 1-2 ц/га
3. Обробка .насіння пшениці ярої комплексним добривом “Біофора” підвищує урожайність посівів на 3-5 ц/га
4. Обробка насіння ячменю ярого комплексним добривом “Біофора” підвищує урожайність посівів на 6-9 ц/га
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ "ДОНОР"    КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ "БІОФОРА"    УДОБРЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ    УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ